College van Gedeputeerde Staten stelt Luchthavenbesluit Teuge vast

20-04-2022 111 keer bekeken

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 19 april een besluit genomen over het Luchthavenbesluit Teuge.

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 19 april een besluit genomen over het Luchthavenbesluit Teuge. Dit houdt in dat:

  • de Reactienota op de ingekomen zienswijzen is vastgesteld;
  • een voorstel voor Provinciale Staten (PS) voor het Luchthavenbesluit is vastgesteld.

Beide stukken worden naar Provinciale Staten verstuurd met het verzoek om het voorstel voor het Luchthavenbesluit vast te stellen. Daarmee zijn deze stukken openbaar; de Reactienota op de zienswijzen wordt ook digitaal gepubliceerd. Alle informatie is te raadplegen op de website www.gelderland.nl/lhbteuge.

 

Waar gaat het om?

  • Artikel 3.4, lid 6, waarin een beperking wordt gesteld aan het uitvoeren van valschermvluchten is voorzien van een ingangsdatum van 1 januari 2023. Hiervoor is gekozen om de uitvoerders van valschermvluchten in de gelegenheid te stellen om hun bedrijfsvoering aan te passen en/of technische maatregelen te nemen.
  • De verplichting om ook incidentele vluchten (hulpverlening) mee te rekenen in de geluidrapportages is expliciet opgenomen in het Luchthavenbesluit.
  • De Nota van Toelichting is aangevuld op diverse onderwerpen, zoals het procedure verloop, de belangenafweging en de samenloop met de Wnb-vergunning.

 

En hoe nu verder?

Provinciale Staten beslissen in de agendacommissie op 26 april a.s. of, hoe en wanneer het voorstel voor het Luchthavenbesluit wordt behandeld. Bijvoorbeeld of er een hoorzitting, locatiebezoek komt en of, en wanneer, inspreken hierover mogelijk is. In de aanloop voor de besluitvorming volgen Provinciale Staten normaal gesproken het proces van beeldvormen, oordeelsvormen en besluitvormen. Meer informatie inclusief de vergaderagenda vindt u met deze link.

Zodra het Luchthavenbesluit door Provinciale Staten is vastgesteld:

  • wordt het Luchthavenbesluit bekendgemaakt met een kennisgeving en ter inzage gelegd;
  • kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State;
  • vraagt de provincie Gelderland de Verklaring Veilig Gebruik Luchtruim (VVGL) aan bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILenT). Dat duurt ongeveer 9 weken.
  • Het Luchthavenbesluit treedt in werking als de VVGL is afgegeven.

De documenten die naar Provinciale Staten zijn gestuurd, kunt u hier lezen.

Cookie-instellingen